Wyznanie wiary

 

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest nieomylnym i natchnionym Słowem Bożym.

Biblia zawierająca 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu jest Słowem, które wypowiedział Bóg do wszystkich ludzi i jako Pismo Święte jest tekstem nieomylnym, natchnionym przez Ducha Świętego. A dla wszystkich wierzących stanowi jedyną normę wiary i życia. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17)  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska).

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie, i doskonałości. Tylko On posiada nieśmiertelność i przebywa w światłości niedostępnej. Bóg stworzył niebo i ziemię, świat ludzi i aniołów. Bóg jedyny objawił się jako Byt w trzech osobach – Ojca i Syna, i Ducha Świętego – które stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności.

Jezus Chrystus jest drugą, boską osobą Trójcy Świętej. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy. Wierzymy w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele dla usprawiedliwienia wierzących. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dzieje Apost. 4:12, Biblia Warszawska). Wierzymy, że wstąpił do Nieba, gdzie obecnie zasiada po prawicy Ojca. Wierzymy w Jego powtórne przyjście w chwale. Jezus Chrystus posiada dwie natury – boską i ludzką. Jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. (1 List do Tymoteusza 2:5-6, Biblia Warszawska). (6)Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (Ew. Jana 14:6, Biblia Warszawska).

Duch Święty jest trzecią, boską osobą Trójcy Świętej. Z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, który również „(14) przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu”. (List do Hebrajczyków 9:14, Biblia Warszawska). Duch Święty mieszka w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, czyli każdym nowonarodzonym człowieku. Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu, chrzcie w Duchu, napełnieniu oraz w duchowych darach łaski.