Wyznanie wiary

 

Wierzymy w uzdrowienie chorych, jako znak łaski i mocy Bożej.

Fizyczne ciało człowieka zostanie odkupione dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących. Kiedy „(54)…to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność… (1 list do Koryntian 15:54, Biblia Warszawska). Bóg jednakże okazuje łaskę uzdrowienia również w doczesności przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa oraz dary uzdrowienia. (1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (Ew. Mateusza 10:1, Biblia Warszawska)

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie. Sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie nowe niebo i nowa ziemia. (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (2 List Piotra 3:13, Biblia Warszawska). Niesprawiedliwych zaś jezioro ogniste. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. (Apokalipsa (Objawienie) 21:8, Biblia Warszawska).